آخرین پروژه های انجام شده

برزیل

Cesario Lange – Sao Paolo – Ceramica City Ltda – 400 Ton/day

برزیل

Sangao – Ceramica Cejatel Ltda – 300 Ton/day

کشور آلبانی

Quarku Durres – Kruje - Fabrika E Tullave Preze Sh.A – 350Ton/day

ایران

Design, installation, commissioning: /Sanaye Sofal Fath Factory /Amin Esfarain Factory /Ajor Mashini Gonbad Factory /Ajor Mashini Noor Shahriar Factory /Ajor Mashini Sadra Factory /Ajor Mashini Yekta Sofal Factory /Ajor Mashini Zarrin Factory /Ajor Mashini Shams-e-no Factory /Ajor Mashini Kooshesh Factory /Sedaghat-e-No Factory /Ajor Mashini Memarsazan Factory /Ajor Mashini Rahmanian Factory /Ajor Mashini Mehrgan Factory Ajor Mashini Shafagh Factory

ایران

Teheran – Kiasa Brick Manufacturing Co. – (Consulting)

ایران

Yazd – Factory Kimia Ajor – (Consulting)

ایران

Teheran – Cooperative – 300 Ton/day

ایران

Rostamkola – Ajor Kolet Co. – 400 Ton/day