آخرین پروژه های انجام شده

تونس

Hammamet – Roman Freres – 300 Ton/day

تونس

Nabeul – Briqueterie Guiras – 300 Ton/day

تونس

Sousse – CERAC Ceramique du Centre – 500 Ton/day

تونس

Khetmine Bizerte – Briqueterie du Nord – 300 Ton/day

تونس

Jemmel – Briqueterie Jemmel – 500 Ton/day

سوئیس

Regensdorf – ZZ Wancor – 300 Ton/day

سوئیس

Zurich – Zurcher Ziegeleien – 300 Ton/day

سوئیس

Landquart – Ziegelei Landquart Ag. – 300 Ton/day

سوئیس

Crissier – Tuileries De Fribourg & Lausanne Sa. – 300 Ton/day

سوئیس

Burgdorf – O. Schachtler Ag. Ziegeleien – 300 Ton/day